Právne poradenstvo a právne služby v oblastiach:

  1. Na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
  1. Poskytovanie služieb na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti  v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov (revízia a uzatváranie nájomných zmlúv pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy....)
  2. Služby a poradenstvo na úseku lesného hospodárstva  podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov ako aj zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (vyňatie pozemku z lesného pôdneho fondu na iný účel, príprava podkladov k zriadeniu poľovného revíru, príprava zmien v existujúcich schválených poľovných revíroch... )
  3. Na úseku pozemkových spoločenstiev podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
  1. Služby na  úseku zápisu práv k nehnuteľnostiam v zmysle katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov  (príprava zmlúv, vkladov vlastníckych práv, zápis vecných bremien, výmaz vecných bremien, premena nezistených vlastníkov na zistených vlastníkov....)
  2. Právna konzultácia na úseku reštitúcií podľa č. 229/91 Z.z. v znení neskorších predpisov (vysporiadanie už podaných reštitúcií, reštitúcie týkajúce sa pozemkových spoločenstiev, reštitúcie s Maďarskom....)
2013 | RF Reality, s.r.o.