Reklamácie

Reklamačný formulár
               
Dátum podania reklamácie :        
               
1. Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje
               
Meno :       Priezvisko :      
               
Typ transakcie, ktorá bola realizovaná :
Predaj :     Prenájom :     Nákup:  
               
2. Údaje o reklamujúcom (Zákazníkovi, ktorý reklamáciu podáva)
               
Meno :   Priezvisko :  
               
Telefón :          
               
Adresa:  
               
Email :  
               
3.  Vecný obsah reklamácie (Vyplňuje reklamujúci. Tu prosím vpíšte jednanie, v ktorom vidíte pochybenie v konaní makléra. Pokiaľ je to možné, uveďte i adresu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom reklamácie)
               
 
               
Podpis reklamujúceho:           
               
3.  Vyjadrenie makléra k reklamácii (Vyplní maklér, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje)
               
 
               
Podpis makléra :             
               
3.  Vybavenie reklamácie (Vyplní štatutár)
               
Dátum :              
               
Zodpovedná osoba :            
               
Reklamácia bola uznaná za oprávnenú :       Áno   Nie  
               
Odôvodnenie            
 
               
Spôsob vybavenia reklamácie        
 
               
               
Podpis majiteľa kancelárie:           
               
S vybavením reklamácie súhlasím : Áno   Nie  
               
               
Podpis reklamujúceho:           

 

2013 | RF Reality, s.r.o.